Kurģi kauss 2022Nolikums

Kurģi kauss 2022 (treniņsacensības)(ENG below for Estonian friends)

 

Laiks: 27.Augusts

 Pulkstens : 11:00(tiek apskatīts maršruts Nr.1)

Vieta : Kurģi , Valkas novads ,Ērģemes pagasts, (GoogleMaps un Waze mūs uzrāda)

Laukums : 50m x40 m smilšu segums

Iesildes laukums :50m x40 m zāles

Tiesnesis /Maršruta licējs : Vineta Broka

 

Maršruti :

 • Maršruts Nr 1 – Vadības maršruts (divās fāzēs )
 1. fāze Soļi, Rikši ,serpentīna ,apstāšanās
 2. fāze lēkšu volti, 3 šķēršļi līdz 50 cm

Paredzēts jaunajiem jātniekiem, un zirgiem ,lai pieradinātu pie sacensībām.

Apbalvošana : Katrs dalībnieks saņem rozeti, diplomu un piemiņas balviņu .

 

 • Maršruts Nr. 2 – 50 cm (Ātruma maršruts)

Bez ierobežojumiem  (paredzēts bērniem ,ponijiem )

Apbalvošana – Apbalvo Visus ,kas veic maršrutu bez soda punktiem ar rozeti +diploms

 

 • Maršruts Nr. 3 – 60 cm (Ātruma Maršruts )

Bez ierobežojumiem ,

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes, diplomi, sponsora balvas ,puķes )

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu )

 

 

 • Maršruts Nr. 4 – 80cm (Ātruma maršruts)

Bez ierobežojumiem ,

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes ,diplomi, sponsora balvas ,puķes )

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu )

 

 

 • Maršruts Nr. 5– 100cm (Ātruma maršruts)

Bez ierobežojumiem

Apbalvošana – Apbalvo 1. – 5.  vietu (Rozetes ,diplomi, sponsora balvas ,puķes )

(Ja maršrutā ir mazāk ,kā 10 dalībnieki ,apbalvo 1. -3. vietu )

 

 • Maršruts Nr. 6 – Augstlēkšana

Bez ierobežojumiem

Jātnieku/zirgu  veiklībai ,kurš pārlec visaugstāk – pēc nogāzta šķēršļa ,drīkst pārlēkt vēl vienu reizi.

Apbalvošana – Apbalvo 1. -2. vietu (,Rozete, diploms, Sponsora balva ,puķes )

 

 

 

Uz iesildes laukuma atrodas ne vairāk kā 5 dalībnieki, sekot līdzi starta kārtībai un to ievērot.

 

 

 

Pieteikumu sūtīt uz kurgi@kurgi.lv (Jātnieka vārds,uzvārds ,vecums, zirga vārds ,vecums, klubs, maršruta nr. )

 

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 26..AUGUSTAM  Pulkstens 15:00

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem pasākuma laikā !

Lūdzu sekot norādēm ,kur novietot treilerus ar zirgiem ,kur novietot mašīnas skatītājiem,

Skatītāju pūlī ar zirgiem ,lūdzu  ,neatrasties .

Ķiveres jāvelk visiem dalībniekiem, Aizsargvestes bērniem līdz 16 gadu(ieskaitot) vecumam ir obligātas !
Dalības maksa :
Maršrutā nr 1 – 10€
Maršruts nr 2, 3, 4, 5, 6 – 15€
(samaksa pirms maršruta atklāšanas )
Atbalstītāji/Sponsori :

Valkas novads

Valkas tūrisma un informācijas birojs

Havens Latvia

Ēdināšana/bufete viesu nams “Ausmas”

Nataly Gold -Evassa

Hartog horse feeds

Inita Krīgere (Marstall un TRM )

Sietspiedes dabnīca : Meža Maija

 

 

ENG (For Estonian friends)
Date : August 27

Time: 11:00 (route No. 1 is being examined)

 Place: Kurģi, Valka city  (GoogleMaps and Waze show us)

Area: 50m x40 m sand cover

Warm-up area: 50 m x 40 m grass

Referee/Router: Vineta Broka

Parkour

 1. 1 – Control route (in two phases)

-I Phase. Steps, Rickshaws, serpentine, stopping

-II. phase arc volts, 3 obstacles up to 50 cm

Intended for young riders and horses to get experience

Awarding: Each participant receives a rosette, a diploma and a commemorative award.

 1. 2 – 50 cm (Speed route)

No restrictions (intended for children, ponies)

Awarding – Awarding everyone who completes the route without penalty points with a rosette + diplom

 

 1. 3 – 60 cm

Without limitations ,

Awarding – Awards 1st – 5th place (Rosettes, diplomas, sponsor awards, flowers)

(If there are less than 10 participants on the route, 1st – 3rd place will be awarded)

NR . 4 – 80cm (Speed route)

Without limitations ,

Awarding – Awards 1st – 5th place (Rosettes, diplomas, sponsor awards, flowers)

(If there are less than 10 participants on the route, 1st – 3rd place will be awarded)

 1. 5– 100cm (Speed route)

Without limitations

Awarding – Awards 1st – 5th place (Rosettes, diplomas, sponsor awards, flowers)

(If there are less than 10 participants on the route, 1st – 3rd place will be awarded)

 1. 6 – High jump

Without limitations

For the agility of riders/horses, whoever jumps the highest – after a knocked down obstacle, may jump one more time.

Awarding – Awards 1st -2nd. place (Rosette, flowers, diploma, Sponsor’s award)

There are no more than 5 participants on the warm-up field, follow the starting order and follow it.

Send the application to kurgi@kurgi.lv(Rider’s name, surname, age,  horse’s name, age, club, Parkour

nr.)

APPLICATION UNTIL AUGUST 26  at 15:00

Participants take personal responsibility for accidents during the event!

Helmets must be worn by all participants, protective vests are mandatory for children up to the age of 16 (inclusive)!